Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Only in English Only in English

news
Ramsar
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Fikk ikke Stortinget med på...
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...
Ikke bare fugl i lufta på...
NOF svarer Kautokeino jeger-...
Gladnyhet fra Berlevåg om...
Hekkingen til fiskemåka...

E-mail


Kråkenesvann


Det kan være verdt å kikke etter lappfiskand ved Kråkenesvann. Foto: Jonas Langbråten

Kråkenesvann ligger lengst øst av ferskvannslokalitetene på Lista. Sjøen sammen med det nærliggende Hanangervann et landskapsvernområde, og ble fredet i 1988 som en del av ramsarområdet Lista våtmarksystem.

Vannet er først og fremst en gunstig rasteplass for andefugl under trekktidene og vinterstid. Både svaner, gjess, gressender, dykkender og fiskender trives i sjøen. Dvergdykker, sivhøne og sothøne er også arter som kan sees ved sjøen. Fra et av utsiktspunktene i sør kan man med kikkert og teleskop få bra oversikt over fuglene på vannflaten, og artssammensetningene i de til tider store flokkene.

Lokaliteten er en av de beste på Lista for å se rastende lappfiskand. I tillegg har sjøen vist seg å ha et potensiale for store sjeldenheter, med funn av bl.a. ringand og purpurhodeand blant de rastende endene.

På sensommeren og tidlig på høsten kan det også være litt vadefugler å se ved sjøen. Vannkanten langs sørenden av vannet kan lett sjekkes fra en liten lomme langs hovedveien, og i mudderet her finner man gjerne næringssøkende vadere som f.eks. gluttsnipe, grønnstilk og av og til sotsnipe.

Aktuelle arter:
Hovedsaklig rastende ender under trekket samt vinterstid, men grågås og enkelte ender hekker også ved sjøen. Bl.a. taffeland, bergand og lappfiskand kan sees blant de vanligere artene. Det samme gjelder dvergdykker, sivhøne og sothøne.

Adkomst:
Sjøen ligger lett tilgjengelig ved Lunde, som ligger langs Søndre vei (Fv651) mellom Farsund og Vanse. Det er parkeringsmuligheter i krysset hvor Loshavnveien tar av ned mot Loshavn og Lundevågen. Fra bussholdeplassen langs Fv651 får man god oversikt over søndre delen av sjøen. Man kan også gå ned til vannet ved pumpestasjonen som ligger her, eller kjøre inn til Torp på vestsiden av sjøen for å få oversikt herfra. Teleskop er en fordel uansett hvor man velger å observere fra.

Nærmeste overnattingssted: Farsund Fjordhotell

Siste observasjoner fra Kråkenesvann
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)