Besøkssenter våtmark - Lista
Norsk Engelsk
Only in English Only in English

news
Ramsar
Natursekken

Lokaliteter
Kyst
Fuglevika
Kviljoodden
Lista fyr
Lomsebukta
Nordhasselvika
Tjørveneset
Innland
Havnehagen
Sellegrod
Straumen
Våtmark
Hanangervann
Kråkenesvann
Nesheimvann

Kyststien
Overnatting
Farsund Fjordhotell
Farsund Resort
Fyrferie på Lista
Kviljo hytteutleie
Lista Flypark
Lomsesanden
Nordstranda Camping
Stave Gård
Siste 5 på siden
  Naturen vender tilbake - rewilding
  Vipa er tilbake!
  Nytt liv i våtmarkene
  Fuglefestival 26.-28.aug. PROGRAM
  Film fra arbeidet med Slevdalsvann

Nyheter fra NOF
Fikk ikke Stortinget med på...
Nei til mer landbasert...
Med Fugleteltet på...
Fuglenes dag på Naturhuset,...
Ikke bare fugl i lufta på...
NOF svarer Kautokeino jeger-...
Gladnyhet fra Berlevåg om...
Hekkingen til fiskemåka...

E-mail


Lista fyr


Sjøfuglbua tåler all slags vær, og er strategisk plassert for å kunne overvåke sjøfugltrekket forbi Lista fyr. Foto: Jonas Langbråten


Sjøfugltrekket ved Lista fyr kan være en imponerende skue. Tjelden er en av mange arter som trekker forbi i flokker. Foto: Geir Birkeland


Utsikt fra fyret mot Vågsvollvåien og Vågsvollvika. Foto: Jonas Langbråten


Vågsvollvika og Gulebua. Foto: Jonas Langbråten


Sitronerle er en uvanlig art i Norge, men har i det siste vært å se årlig i området rundt Lista fyr. Her enn hunn fra Vågsvollvika i mai 2014. Foto: Jonas Langbråten


Lebeltet er en skog som er plantet for å skjerme landskapet på innsiden mot de sterke vindene. Foto: Jonas Langbråten


Steinskvetten er fuglestasjonens logofugl, og også en av artene som jevnlig fanges og ringmerkes. Foto: Jonas Langbråten


Utsikt fra fyret mot Sevika og Steinodden. Foto: Jonas Langbråten


Vandrefalk er et ganske vanlig syn rundt Lista fyr i deler av året. De speider gjerne etter bytte fra Steinodden, som den voksene fuglen på bildet. Foto: Jan Erik Røer

Lista fyr ligger stategisk til på Listahalvøyas vestlige hjørne. Her har Lista Fuglestasjon sine lokaler, og området er den lokaliteten med flest registrerte fuglearter i hele Norge.

Fyret har en spennende historie. Det var en gang verdens største fyrstasjon med hele tre fyrtårn. Det første ble tent i 1836, og ytterligere to fyrtårn ble reist i 1853. Ordningen med tre fyrtårn varte frem til 1872. Dagens fyrtårn er fra 1853, og er 34 meter høyt. I dag finnes det også en fyrhistorisk utstilling i maskinhuset ved siden av fyrtårnet. Les mer på www.listafyr.no.

Lista Fuglestasjon startet opp i 1990, og driver med standardisert ringmerking og daglige tellinger av trekkfugler ved Lista fyr. Stasjonen er drevet som en medlemsorganisasjon med eget styre, og er tilknyttet Norsk Ornitologisk Forening. Lokalene ligger i det tidligere bryggerhuset ved Lista fyr. I tillegg til fuglestasjonen er det også flere andre aktører som bruker fyrområdet. Det finnes et kunstgalleri i den gamle fyrmesterboligen, det drives utleie av leiligheter, og det er et infosenter med turistinformasjon. Det er en ganske stor parkeringsplass ved fyret, og i tillegg et eget bygg med toalettfasiliteter. Fra parkeringsplassen har man flere muligheter til fine spaserturer i området, bl.a. den skiltede kyststien opp til Nordberg Fort.

Våren 2013 ble det bygget en ny sjøfuglbu på utsiden av gjerdet rett sørvest for fyret. Her kan man sitte i all slags vær og følge med på sjøfugltrekket langs Norges viktigste trekkrute. Mens den tidligere sjøfuglbua var av ganske primitiv kvalitet, er den nye av topp kvalitet, designet for å tåle all slags vær. Fra bua har man oversikt over fugler som trekker helt inne ved land, til fugler som trekker flere kilometer ute på havet, samtidig som man har tak over hodet om det regner og ly for vinden om det blåser friskt.
Sjøfuglbua - ved inngangen til viktig trekkrute

Selve lokaliteten Lista fyr inneholder en rekke underlokaliteter innenfor det som fuglestasjonen har definert som sitt dekningsområde. Et kart over dette området, med lokalitetsnavn fra Artsobservasjoner, kan sees her: Kart i pdf format (790 kB) eller her: Kart som jpg (786 kB)

Vågsvollvåien og Vågsvollvika
Vågsvollvåien, eller bare Våien, er brakkvannsområdet sør for veien den siste biten ut til fyret. Våien er viktig hekkeplass for arter som vipe, rødstilk og gulerle, som alle har gått kraftig tilbake i antall og nesten helt forsvunnet som hekkefugler ellers på Lista. For å verne om verdien Våien har som hekkeplass for disse artene, bør man begrense ferdselen i området. Det er ikke ferdselsforbud i Våien, men det er godt tilrettelagt for å kunne observere fuglelivet på lokaliteten på trygg avstand, slik at ferdsel inne i området strengt tatt ikke er nødvendig.

I tillegg til å være en viktig hekkebiotop, er Vågsvollvåien også en viktig rasteplass for fugler som er på trekk. Både andefugler, vadefugler, måker, og spurvefugler raster tallrikt i området, og flere arter rovfugl dukker stadig opp på næringssøk. Lokaliteten har også et bra potensiale for sjeldne fugler. Arter som amerikablesand, silkehegre, kanadalo, damsnipe, gulbeinsnipe, rustsnipe og langnebbekkasinsnipe har alle dukket opp her.

Rett sør for Våien ligger Vågsvollvika. Til tross for at vika ikke er spesielt stor, huser den likevel ofte store antall av fugl. Både ender, dykkere og lommer søker næring i vika, og vadefugler og spurvefugler finner mat i tarebeltet. Store stærflokker frekventerer ofte vika, spesielt på høsten, og muligheten for at den uvanlige rosenstæren har tilhold i flokkene er absolutt tilstede. I tillegg kan både svartrødstjert og svartstrupe sees her vinterstid.

Gunnarsmyra
Gunnarsmyra ligger rett øst for parkeringsplassen ved fyret, og man kan få god oversikt over området herfra. På grunn av hensynet til både hekkefugler (som. f.eks. vipe og rødstilk) og de lokale bøndene bør man begrense eller aller helst unngå ferdsel inne på selve området. Området består av jorder og beiteområder med fuktige grøfter. I kanten på på jordene og beiteområdene vokser det også en del takrør, som virker tiltrekkende for arter som f.eks. sivsanger. I perioder da området oversvømmes kan det virke tiltrekkende for både andefugler og flere arter vadefugler.

Lebeltet
Lebeltet er en granplantning som strekker seg fra parkeringsplassen ved fyret og nordøstover. Fra parkeringsplassen går det en fin turvei man kan følge gjennom skogen og videre til f.eks. Steinodden og Verevågen. I granplantingen finnes bl.a. granmeis, toppmeis, svartmeis og trekryper, og i enkelte år forekommer store flokker med korsnebber. Grankorsnebb er den dominerende arten, mens furukorsnebb er mer fåtallg. Også båndkorsnebb forekommer, og i enkelte år kan den opptre invasjonsartet.

På vårdager med rolige vindforhold kan en spasertur gjennom Lebeltet by på en fin opplevelse med fuglesang fra en rekke arter. På dager med mye vind kan det lønne seg å utforske lesiden av skogen ekstra godt, da mange småfugler samler seg her på slike dager.

Nærmeste overnattingssteder: Fyrferie på Lista, Lista Flypark og Stave Gård

Siste observasjoner fra Lista fyr
(Linken fungerer foreløpig ikke etter at den nye versjonen av Artsobservasjoner ble lansert i mai 2015)